Петропавлівська громада

Одеська область, Білгород-Дністровський район

ОГОЛОШЕННЯ

Дата: 29.06.2023 11:44
Кількість переглядів: 104

Фото без описуВідділ захисту рослин, фіто санітарної діагностики та прогнозування Управління фіто санітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області інформує про набуття чинності з 28 червня 2023 року Постанови Кабінету Міністрів України від 9 травня 2023 року №458 «Про порядок одержання посвідчення про право роботи з пестицидами».

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 травня 2023 р. № 458

 Порядок одержання посвідчення про право роботи з пестицидами:

1. Цей Порядок визначає умови одержання посвідчення про право роботи з пестицидами особами, діяльність яких пов’язана з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або з проведенням робіт з їх транспортування, зберігання, застосування, а також з торгівлею пестицидами.

2. Дія цього Порядку не поширюється на фізичних осіб, які застосовують пестициди для власних потреб, не пов’язаних з провадженням господарської діяльності, за умови, що такі пестициди дозволені для роздрібного продажу населенню у дрібнофасованому вигляді.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

навчання з питань безпечного поводження з пестицидами - організована діяльність, спрямована на навчання осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами, у тому числі з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або проведенням робіт з їх транспортування, зберігання, застосування, а також з торгівлею пестицидами, з метою набуття необхідних знань і навичок з питань безпечного поводження з пестицидами;

одержання посвідчення про право роботи з пестицидами - процес, організований відповідно до вимог законодавства про пестициди і агрохімікати, який включає проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами, тестування, отримання свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та посвідчення про право роботи з пестицидами;

посвідчення про право роботи з пестицидами (далі - посвідчення) - документ, який надає право особі провадити діяльність, пов’язану з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів, а також з торгівлею пестицидами, відповідно до вимог законодавства про пестициди і агрохімікати;

свідоцтво про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами (далі - свідоцтво про навчання) - документ, який підтверджує за результатами тестування отримання необхідних знань і навичок, набутих особою під час навчання з питань безпечного поводження з пестицидами, та надає право на одержання посвідчення;

тестування - перевірка наявності чи відсутності в особи необхідних знань і навичок, набутих за результатами навчання з питань безпечного поводження з пестицидами.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про пестициди і агрохімікати” та “Про захист рослин”.

4. Посвідчення видається територіальними органами Держпродспоживслужби за формою згідно з додатком 1 на безоплатній основі особам, діяльність яких пов’язана з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або з проведенням робіт з їх транспортування, зберігання, застосування, а також з торгівлею пестицидами, за умови досягнення ними 18 років та наявності чинного свідоцтва про проходження навчання за формою згідно з додатком 2.

5. Посвідчення підтверджує право особи на організацію робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або проведення робіт з їх транспортування, зберігання, застосування, а також на торгівлю пестицидами, крім права провадження такої діяльності вагітними жінками, жінками під час грудного вигодовування дитини та особами, які мають протипоказання за станом здоров’я.

Особи, діяльність яких пов’язана з проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування пестицидів, а також з торгівлею пестицидами, проходять медичний огляд у порядку, встановленому МОЗ.

6. Навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та тестування за його результатами проводяться територіальними органами Держпродспоживслужби відповідно до Програми навчання осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами, затвердженої Мінагрополітики за погодженням з МОЗ, Міндовкілля і Держпраці.

7. Навчання з питань безпечного поводження з пестицидами проводиться в очній або дистанційній формі на платній основі. Розмір плати за проведення такого навчання встановлюється згідно із законодавством.

Навчання з питань безпечного поводження з пестицидами проводиться:

в очній формі - у приміщенні територіального органу Держпродспоживслужби або в іншому місці, узгодженому з Держпродспоживслужбою;

у дистанційній формі - з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

8. Для проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами особи подають у паперовій або електронній формі засобами інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем до територіального органу Держпродспоживслужби:

заяву про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами за формою згідно з додатком 3 (у паперовій або електронній формі);

документ, що підтверджує внесення плати за проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами.

Територіальний орган Держпродспоживслужби протягом двох робочих днів з моменту отримання зазначених документів, але не пізніше, ніж за п’ять днів до дати початку навчання з питань безпечного поводження з пестицидами, повідомляє особі про час, дату, узгоджене місце та форму проведення навчання з питань безпечного поводження з пестицидами засобами електронного чи телефонного зв’язку.

9. Після завершення навчання з питань безпечного поводження з пестицидами особа проходить перевірку знань в територіальному органі Держпродспоживслужби шляхом письмового тестування. Для забезпечення максимальної прозорості тестування здійснюється відеофіксація його проведення за допомогою технічних засобів, що мають функції відеозапису. Відеозаписи зберігаються у територіальному органі Держпродспоживслужби, в якому проводилося тестування, протягом 30 днів з дня його проведення.

10. Територіальний орган Держпродспоживслужби не пізніше, ніж за два дні до проведення тестування, повідомляє особі про час, дату та місце проведення такого тестування засобами електронного чи телефонного зв’язку. Тестування здійснюється на безоплатній основі.

11. Перелік тестових питань та варіанти відповідей із зазначенням правильної відповіді до кожного тестового питання затверджуються Держпродспоживслужбою. Кожне тестове питання повинно містити від двох до чотирьох варіантів відповідей. Перелік тестових питань та варіанти відповідей (без зазначення правильної відповіді) оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держпродспоживслужби.

12. Держпродспоживслужба формує білети для тестування. Кожен білет для тестування повинен містити не менше 20 питань. Час тестування становить не більше 40 хвилин.

13. Після завершення тестування здійснюється його оцінювання шляхом перевірки відповідей. Тестування вважається таким, що пройдене успішно, якщо особою надано не менше 70 відсотків правильних відповідей. Якщо особою надано менше 70 відсотків правильних відповідей, така особа може пройти повторне тестування не раніше, ніж через п’ять робочих днів. У разі коли повторне тестування не було успішно пройдено особа проходить повторне навчання з питань безпечного поводження з пестицидами відповідно до цього Порядку.

14. Територіальний орган Держпродспоживслужби не пізніше, ніж на наступний робочий день після оцінювання тестування, повідомляє особі про результат тестування засобами електронного чи телефонного зв’язку.

15. У разі успішного проходження тестування територіальний орган Держпродспоживслужби видає особі у паперовій формі або у формі електронного документа, на який накладено кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи, свідоцтво про навчання. Строк дії свідоцтва про навчання становить два роки з дати його видачі.

16. Територіальні органи Держпродспоживслужби забезпечують ведення журналу реєстрації виданих свідоцтв про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами за формою згідно з додатком 4 в електронній формі з впровадженням технологій, що унеможливлюють модифікацію внесених до нього даних, а також дають змогу однозначно ідентифікувати особу, що внесла запис до журналу.

17. Для одержання посвідчення особи або їх уповноважені представники подають територіальному органу Держпродспоживслужби або через центри надання адміністративних послуг у паперовій або в електронній формі засобами інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем заяву про видачу посвідчення про право роботи з пестицидами за формою згідно з додатком 5.

18. Посвідчення видається у паперовій формі або у формі електронного документа, на який накладено кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи. Посвідчення видається протягом двох робочих днів з моменту отримання територіальним органом Держпродспоживслужби заяви про видачу посвідчення. Посвідчення дійсне протягом двох років з дня його видачі та може бути видане протягом строку дії свідоцтва про навчання.

19. Територіальні органи Держпродспоживслужби забезпечують ведення журналу реєстрації виданих посвідчень про право роботи з пестицидами згідно з додатком 6 в електронній формі з впровадженням технологій, що унеможливлюють модифікацію внесених до нього даних, а також дають змогу однозначно ідентифікувати особу, що внесла запис до журналу.

20. У разі пошкодження або втрати свідоцтва про навчання чи посвідчення особа подає у паперовій або в електронній формі засобами інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем до територіального органу Держпродспоживслужби, який його видав, заяву про повторну видачу свідоцтва про навчання чи посвідчення у довільній формі. Територіальний орган Держпродспоживслужби протягом п’яти робочих днів після отримання такої заяви повторно видає свідоцтво про навчання чи посвідчення із зазначенням у правому верхньому куті, що цей документ є дублікатом. Строк дії дубліката не може перевищувати строк дії, зазначений у втраченому або пошкодженому свідоцтві про навчання чи посвідченні.

21. Підставою для відмови у видачі посвідчення є недотримання умов, визначених пунктом 4 цього Порядку.


Постановою КМУ від 9 травня 2023р  №458 встановлено що допуски (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який вони видані.

Визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 вересня 1995 р. № 746 “Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 38).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 9 “Про внесення змін до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 3, ст. 82).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439).

4. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).

5. Пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1065 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 62).

6. Пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 826 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 76, ст. 2432).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України щодо повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства економіки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2022 р. № 749 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 54, ст. 3175).

Зразки Заяви, Свідоцтва про проходження навчання та Посвідчення додаються.

 

 

 

 

Державний фіто санітарний інспектор                                                       Тетяна   ЙОЖИЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку

Начальнику Головного
управління Держпродспоживслужби ______________ області/в м. Києві

ЗАЯВА
про проходження навчання з питань безпечного
поводження з пестицидами

Заявник __________________________________________________________________,

(найменування - для юридичної особи або прізвище, власне ім’я,
                              по батькові (за наявності) - для фізичної особи)

_______________________________________________________________________________,

(місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання (перебування) для фізичної особи)

_______________________________________________________________________________,

(код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий)

номер телефону _________________________________________________________________,

адреса електронної пошти (за наявності) ____________________________________________.

Прошу провести навчання з питань безпечного поводження з пестицидами*:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи;

дата народження;

серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий;

номер телефону, адреса електронної пошти (за наявності).

Додаткова інформація**:                                                                                                                                                    __

                                                                                                                                                                                                          ___

 

____________ 20___ р.

________________

(підпис)

____________________

(власне ім’я, прізвище)

_________

* У разі коли заявником є уповноважений представник, що подає клопотання про проведення навчання з питань безпечного поводження з пестицидами для кількох осіб, до заяви додається зазначена інформація про кожну з таких осіб.

** Зазначається інформація про форму навчання (дистанційна чи очна). У разі вибору очної форми навчання зазначається бажане місце проведення навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

СВІДОЦТВО
про проходження навчання з питань безпечного
поводження з пестицидами

Видане                                                                                                                                                                                 __,

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

дата народження ________________________________________________________________,

(серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий)

                                                                                                                                                                                                          ___

підтверджує проходження зазначеною особою навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та успішного тестування _______________ 20__ р.

Свідоцтво дійсне до ______________ 20__ р.

 

 

 

Головний державний фітосанітарний інспектор

________________ області

 

 

______________

(підпис)

_____________________________

(власне ім’я, прізвище)

М.П.*

 

Дата видачі ___ ___________ 20__ р., реєстраційний номер ________

 

 

__________

* Скріплюється печаткою у разі видачі свідоцтва у паперовій формі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку

ПОСВІДЧЕННЯ
про право роботи з пестицидами

Видане                                                                                                                                                                                 ,

(прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)

дата народження _________________________________________________________________,

(серія (за наявності) та номер паспорта, ким і коли виданий)

                                                                                                                                                                                                          .

Дійсне до ____ __________ 20__ р.

 

Посвідчення видане згідно із свідоцтвом про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами від ____ _________ 20__ р., реєстраційний номер _____.

 

Головний державний фітосанітарний інспектор

________________ області

 

 

______________

(підпис)

___________________________

(власне ім’я, прізвище)

М.П.*

 

Дата видачі ___ ___________ 20__ р., реєстраційний номер ________

 

 

__________

* Скріплюється печаткою у разі видачі посвідчення у паперовій формі


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь